Biblioteca in timp

PREZENTARE / BIBLIOTECA ÎN TIMP / Cronica  <<<


CRONICA

 

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi este "Una dintre cele mai mari biblioteci universitare din Europa de Est..., menţiona Revista ONU în Moldova, 2001, nr. 4(9), cu prilejul deschiderii Centrului de documentare al ONU la Bibliotecă în anul 2001.

Este unica Bibliotecă Ştiinţifică la Nordul Moldovei clasată de Guvern la categoria superioară de retribuire a muncii, are statut de Centru Biblioteconomic, Bibliotecă Depozitară Regională a Băncii Mondiale , este membru al Consorţiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova), participantă la Proiectele Naţionale SIBIMOL, Memoria Moldovei.

„In anul 1986, in centrul campusului universitar, a fost inaugurat un splendid bloc al bibliotecii, incomparabil si unical... din Republica ... " (Popa I., Regina Cărţii in Nord, Biblioteca Universităţii din Bălţi // Literatura şi arta, 2003, 31 octombrie). Amplasată pe patru nivele, cu o suprafaţă de circa 6 000 m2, cu o înzestrare tehnică modernă, Biblioteca oferă spaţii şi condiţii comode de lucru, acces la o colecţie enciclopedică în 42 de limbi şi la o bogată infrastructură informaţională, servicii modernizate în realizarea misiunii sale principale de acoperire informaţională şi documentară a procesului de studiu şi cercetare ştiinţifică universitară.

Muzeul Bibliotecii, „Memorii peste timp," invită la o excursie în trecutul instituţiei infobibliotecare:

1945 - S-a înfiinţat la nordul republicii prima bibliotecă de învăţămînt superior. În demisolul fostului Liceu de fete „Domniţa Ileana" (actualul bloc al rectoratului) se localiza o colecţie de 101 exemplare într-un spaţiu de numai 36,6 m2.
Institutul Învăţătoresc avea 2 secţii: Istorie- Filologie şi Biologie - Geografie, presupunem că şi nucleul colecţiei avea acelaşi profil.

1947 - Se înfiinţează secţia Fizică - Matematică. Biblioteca adună cărţi şi reviste, numărul cărora în 1948 constituia deja 5 556 volume. Lucrau 2 bibliotecari, care împrumutau 5 075 documente celor 611 de cititori înscrişi.

1953 - Institutul Învăţătoresc este reorganizat în Institut Pedagogic, se crează facultăţile de Filologie, Istorie, Fizică şi Matematică, Biologie şi Geografie. Biblioteca îşi sporeşte colecţiile.

1954 - Este suspendată activitatea Institutului Învăţătoresc din Soroca şi o parte din colecţiile acestei biblioteci sînt redresate la Bălţi. Facultatea de Biologie - Geografie este transferată la Institutul din Tiraspol, Istoria - la Chişinău, iar Facultatea de Limbi Străine de la Institutul Pedagogic din Chişinău se transferă la Bălţi, concomitent cu transferarea secţiei de Limbă şi Literatură Moldovenească din Tiraspol la Bălţi. La finele anului colecţia Bibliotecii număra deja 57 210 volume.

1959 - Institutului Pedagogic din Bălţi i se conferă numele scriitorului Alecu Russo.

1962 - Se schimbă tehnologia deservirii cititorilor, procesul de dezvoltare a colecţiilor, a început lucrul cu planurile tematice editoriale.

1967 - Sînt iniţiate lucrări de organizare a aparatului informativ - bibliografic, colecţia constituie 126 000 unităţi. Biblioteca devine un adevărat sprijin al rectoratului în promovarea activităţilor de studiu şi cercetări ştiinţifice. Bibliotecii I se conferă titlul "Biblioteca Muncii Excelente".

1968 - Bibliotecarii încep promovarea cunoştinţelor bibliotecar - bibliografice pentru toţi studenţii din anul întîi, învăţîndu-i să lucreze cu cartea şi să utilizeze cataloagele.

1977 - Experienţa Bibliotecii Institutului Pedagogic „Alecu Russo" din Bălţi a fost recu-noscută drept una dintre cele mai avansate şi eficiente, fiind propusă spre aplicare în bibliotecile instituţiilor de învăţămînt din spaţiul ex-sovietic. Colectivul Bibliotecii este distins cu Diploma de Onoare a Comitetului Central al Sindicatelor.

1978 - Biblioteca obţine titlul de Bibliotecă Ştiinţifică.

1979 - Începe proiectarea unei clădiri speciale pentru Bibliotecă.

1986, 1 septembrie - Comunitatea universitară, bibliotecarii, conducerea urbei şi invitaţi din Chişinău sărbătoresc deschiderea noului edificiu „Casa Albă", construit conform unui proiect individual, avăndu-i printre autori pe arhitectorii A. L. Zolotuhin, P. Teajco, T. Dima, tehnolog - Faina Tlehuci, directorul Bibliotecii. Prezentat la concursul republican pentru cea mai reuşită construcţie arhitecturală, proiectul este distins în anul 1989 cu Diploma Uniunii Arhitecţilor din Moldova.

1992 - Institutul Pedagogic este reorganizat în Universitatea de Stat „Alecu Russo". Se înfiinţează Şcoală Normală. Biblioteca devine un autentic laborator de muncă intelectuală cu o colecţie de 1 308 788 unităţi materiale. Al treilea an este completat catalogul electronic în formatul MARC, sînt create premizele desfăşurării viitorului Proiect de Informatizare a Bibliotecii.

1995 - Se înfiinţează Facultatea de Economie şi Drept. Se deschide Liceul Regional "Ion Creangă". Biblioteca perfecţionează politicile de completare a colecţiilor, introduce noi servicii, se schimbă structura organizaţională, se deschide sala de lectură specializată "Ştiinţe socio – umanistice şi economice".

1998 - Începe realizarea Proiectului „ABUB – SOROS - 98", subsidată de Fundaţia SOROS - Moldova şi OSI Budapesta, Biblioteca procură hard şi softul TINLIB de la Firma IME Bucureşti.

2001 - Realizarea Proiectului „Extinderea accesului la informaţie", susţinut de Fundaţia SOROS . Se introduc servicii moderne, accesare Internet, se procură baza de date „MoldLex" cu fulltextele Legislaţiei Republicii Moldova, începînd cu anul 1990. Biblioteca intră în Consorţiul EBSCO Publiching ce oferă acces on line şi pe CD - rom la 5 000 titluri de publicaţii periodice pe suport electronic.

Este lansată prima versiune a paginii www a Bibliotecii.

Prin Decretul prezidenţial nr. 1774 - 11 din 21 noiembrie 2000 a fost instituită Ziua Bibliotecarului, sărbătorită pentru prima dată în Moldova la 5 Octombrie 2001.

La 24 octombrie este inaugurat Centrul de Documentare al ONU.

2002 - Realizarea Proiectelor naţionale şi internaţionale: Dezvoltarea colecţiilor pe diverse domenii, subsidate de Fundaţia SOROS; The East and Central European Journal Donationa Project „Social Research"- SUA; Megaproiect „Biblioteca Puskin”, care au adus timp de 10 ani un beneficiu (cărţi, abonamente la publicaţii periodice, hard, soft ) în valoare de circa $ 60 000.

2003 - Înfiinţarea Facultăţii Ştiinţele Naturii şi Agroecologie. Biblioteca este preocupată de reorganizarea spaţiilor, se crează colecţii pentru noua facultate în sala de lectură nr. 3 Ştiinţele Naturii şi ştiinţe reale.

Au definitivat lucrările de retroconversie şi barcodare a colecţiilor uzuale din sălile de lectură.

În urma aprobării cursului "Bazele culturii informaţionale" prin Hotărîrea nr. 1/9 din 08.11.2002 a Colegiului Ministerului Educaţiei, în Universitatea bălţeană cursul respectiv (prin decizia Senatului din 14.05.2003, proces-verbal nr. 6) este inclus în cadrul Cursului Informatică aplicată şi promovat de către bibliotecari în volum de 30 de ore: anul I - 16 ore; anul II - IV - 14 ore).

În octombrie se inaugurează Colecţia Institutului Goethe.

2004 - Are loc implimentarea Proiectului SIBIMOL - Sistem integrat al bibliotecilor informatizate din Moldova, precum şi participarea la realizarea Programului Memoria Moldovei. Este aprobată o nouă structură organizaţională racordată la cerinţele şi standardele internaţionale. Sînt create: Mediateca, Serviciul de referinţe bibliografice, Centrele de Activităti culturale şi Promotionale, Cultura Informaţiei.

Crearea sistemului de derulare a videoclip-urilor pentru utilizatorii Bibliotecii - TELEINFORMAŢII, (colaj informaţional de promovare a activităţilor culturale şi ştiinţifice în BŞU; implementarea Intranetului bibliotecar - Mapa Generală, instrument modern de amplificare a comunicării profesionale.

2005 - Sărbtorirea a 60 de ani de la constituirea Universităţii şi a Bibliotecii; Organizarea Conferinţei Ştiintifice Internationale Confluenţe şi integrare calitativă a cărţii, activitătii bibliotecare şi a infrastructurii informaţionale în procesul didactico-ştiinţific universitar.

Publicarea unui număr special al revistei Magazin Bibliologic (3-4 2005), editat de BNRM, consacrat aniversării a 60-a a Bibliotecii Ştiinţifice.

Iniţierea editării revistei de biblioteconomie şi ştiinţa informării Confluenţe Bibliologice, instrument eficient de comunicare / afirmare şi promovare a imaginii institutiei bibliotecare bălţene.

Implementarea versiunii 410 al programului TinLib; procurarea şi aplicarea modulului TinRead – catalog electronic on-line; Biblioteca Digitală.

Faina Tlehuci (23 februarie 1923 - 22 ianuarie 2005) manager în biblioteconomie, 40 de ani (1962 - 2001) director al Bibliotecii universitare.

A făcut studii la Gimnaziul mixt „Mihai Eminescu" din Ungheni (1933 - 1937); Şcoala de iluminare culturală din Soroca, secţia biblioteconomie (1954 - 1956), Institutul de Stat de Biblioteconomie din Moscova (1955 - 1960). Stagieri în Germania, Olanda, Rusia şi România.

În martie 1962 este angajată în funcţia de director al Bibliotecii Institutului Pedagogic „Alecu Russo", aflându-se în această calitate pînă în octombrie 2001. Luând în primire o bibliotecă cu un fond modest, într-un sediu ce nu corespundea cerinţelor, Faina Tlehuci şi-a orientat toate puterile şi cunoştinţele pentru a o transforma într-un veritabil laborator intelectual de studiu şi cercetare ştiinţifică pentru mai multe generaţii de studenţi şi cadre didactice.

Din iniţiativa Fainei Tlehuci, în 1986 în inima campusului universitar s-a înălţat un edifi-ciu nou al Bibliotecii. Forţa de convingere, insistenţa şi fermitatea Fainei Tlehuci au aşe-zat Biblioteca pe temeliile organizării moderne. Autor a peste 70 de lucrări în domeniu, a participat la numeroase conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, devenind Lucrător eminent al culturii, Eminent al învăţămîntului Public din Republica Moldova, Eminent al culturii din U.R.S.S., decorată cu medalia „Meritul Civic" (1995). Membru de onoare a Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. (Personalia: DRON, ION. Tlehuci, Faina// Femei din Moldova: encicl. - Chişinău, 2000. - P. 281; HARCONIŢĂ, ELENA. Patru decenii director [Faina Tlehuci] // Curierul de Nord. - 2001. - 24 oct.; Popa, Iulius. Regina cărţii în nord. Biblioteca Universităţii din Bălţi // Lit. şi arta. - 2002. - 31 oct. - P.6.)

2006 - Sărbătorirea a 20 de ani de la darea în exploatare a actualului edificiu al Bibliotecii 30 de ani de activitate a Oficiului Documente Muzicale; 20 de ani ai Centrului de Automatizare; 20 de ani de la înfiinţarea Serviciului Literatură în Limbi Străine; 5 ani de activitate a CD ONU;

Crearea bibliotecii digitale – Universitaria: cursuri, prelegeri, programe etc. în Catalogul online TinRead.

Premiul I Concursul AGEPI „Biblioteca partener în promovarea proprietăţii intelectuale”.

Prima atestare a cadrelor bibliotecare; 9 bibliotecari au obţinut gradul de calificare superior la Comisia Superioara de Atestare; 9 - gradul 1 de calificare şi 16 gradul 2 la Comisia Instituţională locală.

2007 - Inaugurarea Punctului de Informare al Biroului Consiliului Europei.

Semnarea Memorandumului privind constituirea Bibliotecii depozitare regionale a Băncii Mondiale, înregistrarea primelor stocuri de carte.

Relansarea Paginii Web a BŞU „Alecu Russo” din Bălţi: http://libruniv.usarb.md într-o nouă versiune ce continuă să insereze diverse informaţii, să asigure accesul la Catalogul on-line al Bibliotecii (mai bine de 250 mii informaţii), serviciul Întreabă Bibliotecarul, e-revista Bibliotecii Confluenţe bibliologice, e-bibliografii / biobibliografii ale universitarilor bălţeni, e-buletine: Achiziţii recente, resurse web, expoziţii virtuale, Biblioteca Electronică a lucrărilor profesorilor universitari.

S-au extins spaţiile Mediatecii (pînă la 90 m2), s-au adăugat locuri de muncă automatizate pîna la 40 PC.

Desfăşurarea, în premieră, la Biblioteca Ştiinţifică a Conferinţei Anuale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova cu genericul Instruirea continuă - cerinţă inerentă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii. Au participat mai bine de 200 bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci din Republică şi România.

Inuagurarea expoziţiei Domnitori şi principi ai ţărilor române: expoziţie de gravuri şi litografii din colecţia Bibliotecii „V. A. Urechia” din Galaţi şi din albumul Domnitori români, editat de Nicolae Iorga la Sibiu în anul 1930. Organizatorul expoziţiei ing. Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „C. Negri”, Galaţi, membrul de Onoare al Senatului Universităţii de la Bălţi.

În calitate de Centru Biblioteconomic Naţional bibliotecarii universităţii bălţene au asigurat asistenţa metodologică bibliotecilor din instituţiile preuniversiare de învăţămînt, colectarea şi sintetizarea datelor statistice a 600 biblioteci din 15 raioane de la Nordul Moldovei. A fost editat Raportul statistic 2006 a bibliotecilor şcolare din Republica Moldova.

2008 - Inaugurarea Bibliotecii Depozitare Regionale a Bancii Mondiale cu participarea doamnei Dr. Melanie Marlett, Directorul Bancii Mondiale in Republica Molodva.

Semnarea Conventiei de colaborare cu Biblioteca Naţională si Biblioteca Centrală Universitara „Carol 1”. Biblioteca Naţională a Romăniei a facut o donatie de 1 338 de carţi in valoare de 48409, 86 lei.

Initierea relaţiilor de colaborare cu Institutul Cultural Român soldată cu o donatie de 143 titluri in 299 ex., în valoare de 9 504,30 lei.

Relaţiile de colaborare cu Asociaţia Pro Basarabia si Bucovina, Filiala „Costache Negri”, Galaţi, efortul susţinut a ing. Radu Motoc, au imbogatit numai în acest an colectia Bibliotecii cu peste 2 000 de carti si reviste in valoare de mai bine de 63 000 lei.

Asigurarea accesului la informaţii (bazele de date Moldlex, EBSCO etc.) se efectuează prin 114 calculatoare: 63 - pentru cititori, inclusiv 49 cu acces Internet.

Informatizarea Bibliotecii a continuat prin perfecţionarea sistemului, completarea bazei de date locale (catalogul electronic), inclusiv programelor aplicative (Biblioteca Digitală, CuprinsScanat, Lucrări Muzicale in MP3), lansarea unei noi versiuni a paginii web a Bibliotecii, expunerea on-line a Bibliotecii Digitale, precum si a celor 3 reviste editate de Universitate: Arta si educatie artistica; Confluente bibliologice, Fizică si Tehnică, crearea link-ului spre situl revistei SEMN. Pagina Bibliotecii a mai fost imbogăţita prin 3 tipuri de e xpozitii: Achiziţii noi, Publicaţii ale profesorilor universitari achiziţionate in anul 2007 - 2008, expoziţii tematice.

Comunicarea colecţiior şi a infrastructurii informaţionale a fost atestată prin imprumutul a 1 470 558 documente, 13 276 utilizatori înscrişi, care au efectuat 588 281 de vizite in toate subdiviziunile Bibliotecii.

A fost inaugurat Centrul Educaţia Civică Europeană pe lînga Punctul de Informare al Biroului Consiliului Europei din Moldova.

Bibliotecarii au participat la Congresul 6 al Bibliotecarilor din RM, la Conferinţa Internaţională privind copyright-ul si dreptul de autor atît in RM cit si in Bulgaria, Sofia.

2009 - 11 586 de utilizatori au imprumutat 1 414 468 documente, vizitînd Biblioteca de 552 532 ori, inregistrind 14 757 vizite virtuale.

A fost inaugurată Colectia Institutului Cultural Roman in Sala de Lectura Stiinte Filologice.

S-au amplificat relaţiile de colaborare cu PNUD Moldova. Coordonator - Rezident al Or-ganizaţiei Naţiunilor Unite in Moldova, Kaarina Immonen, reprezentanţi speciali ai Agenţiilor ONU in Moldova, in vizita sa la Balti, au apreciat implicarea si eforturile Bibliotecii Stiintifice, a Universitatii in asigurarea si consolidarea capacităţii şi activităţii Centrului de Documentare a ONU, pe care il considera deosebit de eficient, dăruind un calculator performant, printer-scanner- xerox, video-DVD player si o bogată colecţie de documente.

A fost semnat Protocolul privind desfasurarea Proiectului de creare a Punctului de Informare Documentare NATO in cadrul vizitei Excelentei Sale, Dr. Violeta Motulaite, Ambasadoarea Republicii Lituania in Republica Moldova.

Desfăşurarea acordului de colaborare cu Universitatea Naţională “Iurii Fedcovici” din Cernăuţi, Biblioteca primind în dar o importantă donaţie de carte - peste 450 exemplare: literatură şiinţifică din domeniul economiei, dreptului, istoriei, critică literara, beletristică.

Dezvoltarea Bibliotecii Digitale prin completarea ei cu lucrări ale cadrelor didactice/ bibliotecarilor.

Sporirea conţinutului catalogului electronic ce reflectă peste 52 % din toată colecţia deţinută.

Deschiderea accesului gratuit la bazele de date ale Bibliotecii Electronice a Bancii Mon-diale - The World Bank E-Library: World Development Indicators; Global Development Finance; Africa Development Indicators; Global Economic Monitor (5 600 lucrari ştiinţi-fice, articole etc.) in cadrul Proiectului Biblioteca Depozitară Regională a BM.

Traducerea din limba franceză de catre bibliotecarii universitari a Standardului Internaţi-onal ISO 2789:2009 “Informare si documentare. Statistici internaţionale de biblioteca”, aprobat de CT 1 in septembrie 2009 in calitate de standard national.

2010 - Dezvoltarea colecţiilor a avut loc prin completarea cu 9 867 exemplare în 5 769 titluri. 90% din toate achiziţiile le constituie donaţiile. Pe parcursul anului au fost primite publicaţii în serie prin 517 abonamente.

9 982 de utilizatori au împrumutat 1 390 398 documente, intrînd în Bibliotecă de circa 543 637 ori. Servicii electronice: 43 330 sesiuni Internet, 80 359 sesiuni catalogul online, 6 599-Jurist, 2 462 - EBSCO, 942- SumarScanat.

Activitatea informaţională s-a desfăşurat zilnic, fiind accentuată în programele: Zilele Informării, Zilele Catedrei, Lunarul Licenţiatului/Masterandului, Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis (OA), Ziua Scrisului Ucrainean, difuzarea buletinelor informative Achiziţii recente, expoziţii de documente, prezentări bibliografice tradiţionale şi online, Breviar, Teleinformaţii, materiale promoţionale etc.

Implementarea tehnologiilor Web 2.0 / Biblioteca 2.0 a fost asigurată prin extinderea accesului utilizatorilor la resursele şi serviciile Bibliotecii: îmbunătăţirea site-ului instituţiei http://libruniv.usarb.md fiind adăugate în meniu mai multe rubrici noi şi revistele ştiinţifice universitare Glotodidactica, Tehnocopia, Noua Revistă Filologică.

Marketingul produselor Bibliotecii prin bloguri şi reţelele sociale online s-a diversificat prin lansarea Blogului - http://bsubalti.wordpress.com, şi crearea spaţiului său în reţele de socializare: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Slideshare, precum şi în Enciclo-pedia deschisă Wikipedia.

Desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Biblioteca Ştiinţifică - 65 de ani în rolul de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară la care au participat reprezentanţi ai bibliotecilor academice, universitare, publice şi specializate, ai Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, ai Camerei Naţionale a Cărţii.

2011 - Inaugurarea Centrului de Informare a Uniunii Europene cu participarea Dele-gaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, DIRK SCHUBEL, Ambasador, Şeful Delegaţiei Europene în Republica Moldova, reprezentanţi ai ambasadelor statelor membre ale Uniunii Europene acreditate la Chişinău: România, Ungaria, Franţa, Lituania, Ungaria, Germania, cadre didactice, bibliotecari, studenţi, elevi, cetăţeni ai municipiului Bălţi.

Integrarea Colecţiei de documente rare, donată de profesorul Ioan NICORICI: 694 titluri de cărţi şi periodice în 750 de exemplare în limbile română, rusă, slavonă, germană, latină, greacă, franceză din domeniul teologiei şi istoriei, din sec. XIX începutul sec. XX (noul testament, vechiul testament, biblii, evanghelii, epistolele apostolilor, cîntece bisericeşti, liturgii etc.).

Deschiderea Punctului de Informare a Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF)

Promovarea expoziţiei CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE ALE CADRELOR DIDACTICE ŞI ALE BIBLIOTECARILOR USB în anul 2010, ediţia 2011.

Desfăşurarea conferinţei ştiinţifice: “BIBLIOTECA ŞI UTILIZATORUL ÎN DIALOG 2.0 : INOVAŢIE ŞI INFORMAŢIE PENTRU TOŢI” în cadrul COLLOQUIA PROFESSORUM, cu genericul TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ consacrat celor 66 de ani ai Universităţii si Bibliotecii.

9 specialişti au participat cu comunicări la secţiuni, comisii, ateliere, şedinţa în plen în cadrul conferinţei aniversare Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi”, dedicată aniversării a 20-a de la constituirea ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (Chişinău 16-18 noiembrie 2011).

2012 - Inaugurarea Sălii de lectură virtuale a Bibliotecii electronice a tezelor de doctor din colecţia Bibliotecii de de Stat din Rusia (10 posturi licenţiate), acces la 760 000 de teze de doctor şi autoreferate.

Realizarea Proiectului Prin blogul Bibliotecii mai aproape de utilizator. Crearea a 6 bloguri ale sălilor de lectură şi oficiilor, blogului Filialei ABRM – Biblioteci de Învăţămînt din Nordul R.Moldova.

Demararea Proiectului de creare a Repozitoriului Instituţional USARB. Înregistrarea lucrărilor instituţionale şi de autor în 3 biblioteci electronice internaţionale on-line: Open Library, Calameo, Issuu.

Premiul Mare şi 6 Premii ale ABRM la Concursul Naţional Cele mai Reuşite Lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării, ediţia XXI.

Valentina Topalo - Medalia „Mihai Eminescu” şi Cel mai eficient Coordonator al Centrului de Informare Europeană – 2012.

Adella Cucu - Diploma ABRM Cel mai bun bibliotecar al Anului 2012.

2013 - Participarea în Proiectul Information Services for Improvement Study Quality, MISISQ: Proiect TEMPUS, cîştigat împreună cu 6 biblioteci universitare în valoare de 1,2 mln €, ceea ce va permite timp de 3 ani diversificarea şi modernizarea serviciilor informaţionale pentru un învăţămînt de calitate.

Iniţierea un nou serviciu electronic: Arhiva instituţională digitală - ORA (Open Research Arhive) USARB: expunerea on-line a lucrărilor profesorilor şi a bibliotecarilor în Acces Deschis pentru a spori fluxul informaţional şi a creşte vizibilitatea USARB.

Participarea Bibliotecii la elaborarea e-publicatiei Resurse privind cultura informaţiei din lume (Overview of Information Literacy Resources Worldwide), realizată sub egida UNESCO, cu 24 de surse electronice.

Inaugurarea colecţiilor biobibliografice: IN HONOREM şi Facultas Biography – USARB. Primele lucrări fiind consacrate doctorului habilitat Pavel TOPALĂ şi Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie.

Organizarea a 6 activităţi ştiinţifice de nivel naţional, inclusiv 3 ateliere profesionale în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Asociaţia Bibliotecarilor şi Direcţia de Învăţămînt, Tineret şi Sport din mun. Bălţi.

Lansarea primei ediţii a Colloquia bibliothecariorum Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, fiind editată şi lucrarea cu acelaşi titlu.

2 Premii (4 lucrări) la Concursul Naţional Cele mai Reuşite Lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării al ABRM.

2014 - Desfăşurarea activităţilor în vederea implementării Proiectului TEMPUS MISISQ Servicii informaţionale modenizate pentru un învăţămînt de calitate.

19 surse electronice, elaborate de bibliotecarii USARB au fost incluse în ediţia a 2-a a volumului Privire de ansamblu asupra resurselor privind Cultura informaţiei la nivel mondial, apărut sub egida UNESCO în acest an la Paris, 668 pagini. http://infolit.org/wp- content/uploads/2014/10/UNESCO-IL-ResourcesEd.2.pdf.

Creşterea vizibilităţii USARB s-a produs şi prin înregistrarea lucrărilor universitarilor bălţeni în ORA (Open Research Archive) USARB - 307 lucrări, Biblioteca digitală – 500 lucrări, Open Library – 238 şi Calameo – 160.

Organizarea Lunarului Licenţiatului, Masterandului şi Doctorandului la care au participat 30 grupe de licenţiaţi şi masteranzi (520 de studenţi), audiind 50 de reviste bibliografice informative.

Organizarea în Centrele şi Cluburile Bibliotecii a 406 de expoziţii tematice (26 on-line, 18 în Power-Point), 5 seminare, 10 medalioane, 11 lansări de carte, 10 programe desfăşurate în cadrul manifestărilor naționale.

La Concursurile Naţionale lansate de Asociaţia Bibliotecarilor din R. Moldova, universitarii bălţeni au cîştigat Premiul I pentru lucrarea Colloquia Bibliothecariorum.

În cadrul Concursului Lucrărilor Științifice pentru anul 2014, Secţiunea Biblioteconomie, desfăşurat la USARB bibliotecarii au obţinut premii şi diplome de gradul I-III pentru lucrările: Margarita Tetelea : In Honorem; Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”; „Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale”, conf. şt. intern. (2014 ; Bălţi).

În Topul celor mai buni bibliotecari ai anului a intrat Ala Lîsîi, distinsă cu Diploma Ministerului Culturii şi Diploma ABRM.

Elena Stratan, şef serviciu a intrat în posesia Diplomei de gradul I al Guvernului Republicii Moldova; Elena Harconiţa şi Anna Nagherneac au primit Diploma Ministerului Educaţiei.

2015 - Aprecierea meritelor bibliotecarilor prin distincţii înalte: Ordinul GLORIA MUNCII - Elena Harconiţa; Diploma Guvernului de gradul al doilea - Igor Afatin; Diploma Ministerului Educaţiei şi Cel mai Bun Bibliotecar al Anului 2014 - Taisia Aculova; Diploma Ministerului Culturii - Tatiana Prian; Diploma de Excelenţă a ABRM – 5 colaboratori; Diploma Senatului USARB – 2 colaboratori; Diploma Rectoratului şi a Conducerii Bibliotecii – 20 de bibliotecari;

Completarea statelor Bibliotecii din propriile surse cu 8 bibliotecari – absolvenţi ai Cursului de recalificare la Specialitatea – 344.1 Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică.

Aprobarea de către SENATUL USARB a Politicii instituţionale privind Accesul Deschis şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a repozitoriului instituţional ORA (OPEN RECEARCH ARCHIVE) – USARB prin care are loc difuzarea cunoştinţelor la nivel mondial.

Implicarea bibliotecarilor USARB în 2 Proiecte internaţionale: Erasmus+ şi TEMPUS, realizarea cărora va contribui la modernizarea Bibliotecii şi va deschide noi servicii şi oportunităţi pentru cititori.

Editarea de către bibliotecari a 10 (zece) lucrări (128 coli de autor) dedicate aniversării a 70-a a USARB şi Bibliotecii Ştiinţifice, 5 (cinci) lucrări fiind premiate cu diplome prestigioase la Concursul Lucrărilor Ştiinţifice USARB şi Concursul NAŢIONAL Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării din anul 2014.

Organizarea a 4 manifestări (colocvii, conferinţe, şedinţe profesionale) în colaborare cu Ministerul Educaţiei.

2016 - Aprecierea muncii bibliotecarilor cu 4 diplome ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, 4 diplome de merit din partea Rectorului USARB, Diploma de gratitudine şi Scrisoare de Mulţumire din partea Liceului Teoretic Republican şi Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”

Acordarea Diplomei de Excelenţă ABRM doamnei Elena HARCONIŢA, director BŞ USARB pentru realizarea revistei BiblioUniversitas@ABRM.md

Conferirea titlului Cel mai bun bibliotecar al anului 2015, ediţia XXV-a, Angelei Hăbăşescu, bibliotecar principal, Pentru implementarea iniţiativelor de bune practici şi modelelor inovatoare

Inaugurarea Centrului de Informare al României

Participarea Bibliotecii în 3 Proiecte internaţionale - Programul Erasmus+ Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior ”Servicii de support pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor” (2015 – 2018) , MISISQ - TEMPUS – Modern Information Service for Improvement Study Quality (2013-2016), Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia (2016-2019) care a adăugat noi cunoştinţe bibliotecarilor şi echipament tehnic în valoare de 5 270 EURO, a diversificat serviciile infodocumentare.

Elaborarea şi editarea a 9 lucrări (110 coli de autor): 6 bibliografii şi biobibliografii, 2 Reviste de specialitate: Confluenţe bibliologice, BiblioUniversitas@ABRM.md

Organizarea a 6 manifestări (colocvii, conferinţe, seminare profesionale) în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi OLSDI din 15 raioane de Nord şi mun.Bălţi.