PREZENTARE / PROFESIONAL / RAPORT / Cele mai importante realizări în anul 2010   <<<


IMPORTANTE REALIZĂRI ÎN ANUL 2010

 

În anul 2010 Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” a dez-voltat şi extins accesul la colecţii şi baze de date, a disponibilizat informaţii despre resursele şi serviciile oferite pe Internet, Wikipedia, Blog-uri, siteuri de socializare (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Slideshare), a conlucrat relevant cu facultăţile universitare, cu Liceul şi Colegiul „Ion Creangă”, a augmentat managementul şi marketingul Bibliotecii, sincronizîndu-le cu procesele biblioteconomice naţionale / internaţionale.
 
Dezvoltarea colectiilor a avut loc prin completarea cu 9 867 exemplare în 5 769 titluri. 90% din toate achiziţiile le constituie donaţiile. Pe parcursul anului au fost primite publicaţii în serie prin 517 abonamente.

Proiecte care au contribuit la dezvoltarea colecţiei, bazelor de date şi dotarea tehnică: Inaugurarea Punctului de Informare NATO a înscris în colecţia specială documente noi, precum şi 2 calculatoare performante; printer, mobilier – rafturi, me-se, scaune. Programul Naţiunilor Unite pentru Moldova ( PNUD ) a donat Centrului de Documentare al ONU literatură şi 2 calculatoare, un aparat de fotografiat.
Participarea la Consorţiul EBSCO a asigurat accesul studenţilor şi cadrelor didactice la 18 000 titluri documente ştiinţifice în format electronic.
Circa 1 071 de cărţi şi reviste în 912 titluri din apariţiile editoriale ale Moldovei au fost direcţionate spre Bălţi de Camera Naţională a Cărţii.

Utilizare şi utilizatori: 9 982 utilizatori activi au împrumutat 1 390 398 documen-te, intrînd în Bibliotecă de circa 543 637 ori.
Servicii electronice: 43 330 sesiuni Internet, 80 359 sesiuni catalogul online, 6 599-Jurist, 2 462 - EBSCO, 942- SumarScanat.

Activitatea informaţională s-a desfăşurat zilnic, fiind accentuată în programele: Zilele Informării, Zilele Catedrei, Lunarul Licenţiatului/Masterandului, Săptămîna Internaţională a Accesului Deschis (OA), Ziua Scrisului Ucrainean, difuzarea buletinelor informative Achiziţii recente, expoziţii de documente, prezentări biblio-grafice tradiţionale şi online, Breviar, Teleinformaţii, materiale promoţionale etc.
31 262 de cereri de informare tematice, bibliografice, factografice, de adresă, inclusiv 54% de referinţe electronice (OPAC, Internet, baza de date MoldLex, EBSCO) au fost satisfăcute pentru utilizatori.

Formarea competenţelor informaţionale ale utilizatorilor a avut loc prin mai multe mijloace şi metode tradiţionale şi electronice, inclusiv promovarea de către bibliotecari a 582 de ore ale cursului Bazele Culturii Informaţiei (12 ore per 50 grupe), primul modul din cursul universitar Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale.
Elaborarea Ghidului Practic Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare care a fost difuzat la 28 de catedre universitare, Liceu/Colegiu, expus pe situl Bibliotecii în colecţia Cultura Informaţiei.

Centru Biblioteconomic: În calitate de Centru Biblioteconomic şi în cadrul Filialei Bălţi a ABRM, Biblioteca a organizat 4 ateliere profesionale cu genericul Instruire pentru cultura informaţiei şi profesionalizarea bibliotecarului şcolar. Aceste acţiuni fiind monitorizate de Ministerul Educaţiei al RM. Au participat 30 despecialişti principali - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare ai Direcţiilor generale raio-nale / municipale de învăţămînt şi bibliotecari şcolari din raloanele de nord şi din municipiul Bălţi. Comunicările info-aplicative prezentate au fost difuzate pe blogul Bibliotecii în Biblioteca Profesionalizare, pe slideshare.

Implementarea tehnologiilor Web 2.0 / Biblioteca 2.0 au fost asigurate prin ex-tinderea accesului utilizatorilor la resursele şi serviciile Bibliotecii: îmbunătăţirea site-ului instituţiei http://libruniv.usarb.md fiind adăugate în meniu mai multe rubrici noi şi revistele ştiinţifice universitare Glotodidactica, Tehnocopia, Noua Revistă Filologică.

Marketingul produselor Bibliotecii prin bloguri şi reţelele sociale online s-a diver-sificat prin lansarea Blogului - http://bsubalti.wordpress.com, un spaţiu relevant pentru postarea/partajarea conţinuturilor educaţionale noi; implicarea utilizatorilor în evaluarea/ crearea produselor informaţionale etc.
Biblioteca şi-a creat spaţiul său în reţele de socializare: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Slideshare, precum şi în Enciclopedia deschisă Wikipedia.

Sondajele sociologice
În vederea cunoaşterii necesităţilor utilizatorilor au derulat pe 6 direcţii: Biblio-teca Ştiinţifică şi transferul de informaţie către utilizatori; Publicaţiile periodice – eficientizarea promovării şi utilizării lor de către beneficiar; Analiza activităţi Serviciului Referinţe Bibliografice, Pagina Web în viziunea cadrului didactic al USB etc.
Biblioteca a participat şi la sondajele organizate de Catedra de Biblioteco-nomie şi Asistenţă Informaţională, USM Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării: Proiecte biblioteconomice: concepte şi instrumente de modernizare în bibliotecii. Dimensiunea socială a comunicării ştiinţifice (Cadre didactice USB).

Activitate ştiinţifică în biblioteconomie, informare, documentare s-a desfăşurat pe 3 direcţii principale: Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe / efecte; Managementul participativ: principii şi practici. Integrare şi formare profesională continuă, comunicare profesională; Biblioteca/Utilizatorul 2.0 în aplicare.
În rezultatul activităţii ştiinţifice au fost editate 12 lucrări bibliografice, cataloage, dicţionare, ghiduri, rapoarte şi revista Confluenţe Bibliologice. Au fost iniţiate noi colecţii Biblioteca Ştiinţifică-65, Profesionalizare..

Manifestări ştiinţifice
Desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Biblioteca Ştiinţifică - 65 de ani în rolul de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară la care au participat reprezentanţi ai comunităţii profesionale şi instituţionale: biblioteci academice, universitare, publice şi specializate, ai Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, ai Camerei Naţionale a Cărţii, ai Comitetului Tehnic nr.1 pentru Stan-dardizare.

Participare la reuniuni profesionale naţionale şi internaţionale - 33 reuniuni profe-sionale (simpozioane, ateliere, conferinţe, mese rotunde) cu 44 comunicări (toate în slideshare).
Recunoaşterea meritelor profesionale la nivel naţional de către Preşedinţia RM, Ministerul Culturii şi Turismilui, Ministerul Educaţiei al RM, Asociaţia Bibliotecarilor din RM, rectorat şi administraţia Bibliotecii.